پزشکان مجموعه

پزشکان – حال و آينده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را مي طلبد تا با نرم افزارها شناخت بيشتري را براي طراحان رايانه اي علي الخصوص طراحان خلاقي اصلي و جوابگوي سوالات علي الخصوص طراحان خلاقي اصلي و جوابگوي سوالات پيوسته اهل دنياي موجود طراحي اساسا مورد استفاده قرار گيرد.

دکتر سارا نیکویی
دکتر شاهين شمس