تزریق PRP

تزریق PRP

تزریق خالصی پلاکت خون با کمک سانتیفیشر از امکانات کلینیک تخصصی ما می‌باشد، البته این درمان نباید برای تمام افراد انجام شود و موارد توصیه مخصوصی به خود دارد.