جراحی باکال (بوکال) فت

جراحی باکال (بوکال) فت

زیر گونه و در هر سمت صورت حدود ۹cc چربی وجود دارد که در جهت زاویه‌سازی صورت و بهتر دیده‌شدن گونه‌ها می‌توان از داخل دهان آن را تخلیه کرد و نتیجه را بعد از ۲ الی ۳ هفته مشاهده کرد.