جراحی دندان‌های نهفته در فک

جراحی دندان‌های نهفته در فک

طبق رفرانس‌های مختلف علمی احتمال تبدیل شدن هر دندان نهفته در فک به کیست و یا تومور حدود ۹ الی ۱۳ درصد است. پس بهتر است قبل از هر اتفاقی به صورت جراحی خارج شوند.

بهترین سن خارج سازی دندان نهفته بین ۲۰ تا ۳۰ سال است.