جراحی پیوند استخوان فک

جراحی پیوند استخوان فک

جراحی پیوند استخوان فک یا Maxillary Bone Reconstruction می‌تواند کوچک و برای بازسازی قسمتی از فک انجام شود. به دلیل آماده‌سازی آن قسمت برای ایمپیلنت دندان و یا اینکه بازسازی قسمت وسیعی از فک باشد که به دنبال برداشت تمور و یا کیستی اتفاق افتاده است.